new home developments in wales
Ammanford houses development
llandybie houses development
tycroes houses development

New Homes Wales Locations

 

A House To Call Home

The residents of the town of Ammanford and its surrounding villages and hamlets i.e. Llandybie and Penybanc to name but 2 are fortunate to benefit from the best of all worlds. They live in an area with a low crime rate and in close proximity to some of the most picturesque scenery in South Wales such as national parks and gardens, mountain ranges, castles and follies, sandy beaches.

Ammanford and its surrounding areas are ideally situated as a base from which to explore the contrasting places of interest which are easily accessible thanks to the area being located on the Heart of Wales Railway line and the good road and transport networks. This part of Carmarthenshire is approximately 2 miles from the end of the M4 motorway which is equidistant from Cardiff in the east and the Pembrokeshire coast in the West.

Adding to its appeal as a popular place to live is the fact that the area boasts and excellent choice of primary and secondary education (private and public) with all local schools achieving good reports in the statutory inspections. There is also a campus for the Carmarthenshire College of Technology and Art.

The area is fortunate to have a General Hospital in Llanelli and Carmarthen (some 13 miles east and 23 miles west respectively) and benefits from 2 centres of excellence in Swansea. The area also has a good provision of primary health care services in the form of general medical, dental, ophthalmic and dental services.

Whilst Ammanford offers the usual retail outlets found in a larger town, the neighbouring market town of Llandeilo provides the discerning shopper a more individual and bespoke offering with both towns complimenting each other.

Within a 10 mile area of the centre of Ammanford there are a wide range of amenities and organisations providing residents with a choice of sporting and cultural options such as Leisure Centres; Tennis, Fishing, Cricket, Rugby and Golf Clubs; Horse Riding; Indoor and Outdoor Bowls; Male and Mixed Voice Choirs; Brass Bands; Amature Dramatics; Traditional and Contemporary Dance Classes etc. Religious worshiping is also varied and most denominations have associated youth clubs and older persons organisations which are welcoming and forward thinking.

With its location, heritage, amenities and community spirit, Ammanford and its surrounding area is certainly worth considering when choosing a place to call HOME.

 

Y Tŷ I’w Alw’n Gartref

Mae trigolion tref Rhydaman a’i bentrefi a phentrefannau cyfagos h.y. Llandybie a Penybanc i enwi ond 2, yn ffodus iawn i elwa’r gorau o bob cyfeiriad. Maent yn byw mewn ardal sydd â chyfradd droseddol isel sydd hefyd yn agos i rai o olygfeydd mwyaf darluniadwy De Cymru megis parciau cenedlaethol a gerddi, cadwyn o fynyddoedd, cestyll a thraethau godidog.

Mae Rhydaman a’r ardaloedd cyfagos wedi eu lleoli’n ddelfrydol i allu darganfod y mannau cyferbyniol diddorol sy’n gyraeddadwy am i’r ardal gael ei leoli ar linell Rheilffordd Calon Cymru a hefyd o ganlyniad i rwydweithiau ffordd a chludiant da. Mae’r rhan hon o Sir Gaerfyrddin tua 2 filltir o ddiwedd traffordd yr M4 sy’n gytbell o Gaerdydd yn y dwyrain a Sir Benfro yn y Gorllewin.

I ychwanegu at ei apêl fel lle poblogaidd i fyw mae’r ffaith ei fod yn ardal sy’n medru ymflachïo yn y dewis rhagorol o addysg gynradd ac uwchradd (preifat a chyhoeddus) gyda’r holl ysgolion lleol yn ennill adroddiadau da yn yr arolygiadau statudol. Ceir yma hefyd gampws ar gyfer Coleg Technoleg a Chelf Sir Gar.

Mae’r ardal yn ffodus i gael Ysbyty Cyffredinol yn Llanelli a Chaerfyrddin (tua 13 milltir i’r dwyrain a 23 milltir i’r Gorllewin) ac yn elwa o 2 ganolfan rhagoriaeth yn Abertawe. Mae’r ardal hefyd yn cynnwys darpariaeth dda o ganolfannau gofal iechyd sylfaenol meddygol, deintyddol ac offthalmig.

Er bod Rhydaman yn cynnig y siopau manwerthu arferol a welir yn y trefi mwyaf, mae tref farchnad gyfagos Llandeilo yn cynnig darpariaeth unigol a phwrpasol ar gyfer y siopwr craff gyda’r ddwy dref yn gweddu ‘i gilydd.

O fewn 10 milltir i ganol tref Rhydaman mae amrywiaeth eang o gyfleusterau a sefydliadau sy’n darparu dewis o opsiynau chwaraeon a diwylliannol ar gyfer y trigolion megis Canolfannau Hamdden; Tennis; Pysgota; Criced; Clybiau Rygbi a Golff; Marchogaeth; Bowlio dan do ac awyr agored; Corau Meibion a Chymysg; Bandiau Pres; Theatr Amatur; Dosbarthiadau dawnsio traddodiadol a chyfoes a.y.b. Mae addoli crefyddol yn amrywio hefyd gyda rhan fwyaf o enwadau yn gysylltiedig â chlybiau ieuenctid a sefydliadau blaengar a chroesawgar ar gyfer pobl hŷn.

Gyda’i leoliad, treftadaeth, adnoddau ac ysbryd cymunedol mae Rhydaman a’r ardal yn sicr yn werth ei ystyried wrth ddewis lle i alw’n GARTREF.